Hankkeet

Turvallisesti rakennuskoneilla

Turvallisesti rakennuskoneilla Turvallisesti rakennuskoneilla sivut on tarkoitettu erityisesti vuokrattavien rakennuskoneiden oikean valinnan ja käytön edistämiseksi.

Sivuilla on käyttäjien opastukseen tarkoitettuja tarkistuslistoja ja oppaita. Osa materiaalista on siirrettävissä käyttäjän omalle koneelle ja tulostettavissa paperille.

Osa on vain Internetin kautta käytettäviä opetusmultimedioita. Niitä käytettäessä koneessa tulee olla selainohjelma Internet Explorer 4.08 (tai uudempi) tai Mozilla Firefox, Flash Player -liitännäinen (plugin), versio 8.0 tai uudempi (ladattavissa ilmaiseksi internetistä) sekä äänikortti ja kaiuttimet tai kuulokkeet.

Materiaalit on laadittu hankkeessa, jossa tilaajana Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston puolesta Tukkukauppojen Yrityspalvelu Oy ja toteuttajana 3T Ratkaisut Oy. Lisäksi hankkeessa ovat mukana rahoittajina ja johtoryhmässä Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Rakennuskonepäälliköt ry, Ramirent Finland Oy, Cramo Oyj, NCC Rakennus Oy, YIT Kalusto Oy, SRV Yhtiöt Oy ja Skanska Rakennuskone Oy. Lisäksi Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston muilla jäsenyrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan hankkeeseen. Työsuojelurahasto tukee hanketta osarahoituksella.

Turvallisesti rakennuskoneilla aineistoon pääset linkistä http://www.turvallisuusuutiset.fi/rakennuskoneet/

 

Rakennuskoneet käyttöturvallisuus

Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Turvallisuuteen vaikuttaa myös työnsuunnittelun taso.
Viranomaismääräysten mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden säännösten mukaisuudesta sekä siitä, että ne ovat kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia.

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa ("konekirja") on esitetty menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallinen käyttö ja oikea hankinta työmaalla pyritään varmistamaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet.

Julkaisua myy Rakennustieto Oy ja Rakennuskeskukset ympäri Suomen.

Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttöturvallisuus julkaisun kehittämiseksi teetätettiin tutkimus Tampereen teknillesellä yliopistolla. Kyseisen tutkimus- ja kehitystyön tiedot julkaistaan "konekirjan" uudistetussa painoksessa. Tapio Laakkonen. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. TTY Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja talous. Diplomityö. Tampere 2010.

 

Toimikunnat

Yhdistys perustaa tarvittaessa toimikuntia kehittämään rakennuskonealan työmenetelmiä ja kalustoa. Yhdistys toimii tällä tavoin sateenvarjona, eli on alan toimijoiden yhdistävä tekijä. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii esimerkiksi Torninosturitoimikunta, joka käsittelee muun muassa kameroiden, kuljettajahissien ja toimintatapojen kehittämistä työturvallisuuden näkökulmasta.

 

Rakennuskonepäälliköt ry:n stipendi rakennuskonealan kehittämiseen

1. Tarkoitus
Stipendien jakamisella on tarkoitus edistää rakennuskonealan teknologista ja liiketaloudellista osaamista ja niiden hyväksikäytöä. Stipendillä voidaan tukea rakennuskonealaan läheisesti liittyvään tehtävään jatkokouluttautumista, opinnäytetyötä ammattikorkeakoulussa ja teknillisessä yliopistossa sekä alan julkaisun tekemistä.

2. Stipendeistä päättäminen
Yhdistyksen hallitus päättää stipendistä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen perusteella.

3. Stipendin myöntämisen perusteet
Stipendi myönnetään ensisijaisesti hankkeille, joiden tavoitteena on aikaansaada merkittävää uutta osaamista palvelemaan suomalaista rakennuskonealaa, rakennusteollisuutta ja sen kansainvälistymistä.
Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuskonealan toiminta-alueiden ja niiden prosessien osaamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Arvioitaessa painopisteitä ovat rakennuskonealaan liittyen mm. energia- ja ympäristöteknologia, tiedonhallinta, rakentamisen prosessit sekä kiinteistö- ja rakennusklusterin eri toimialojen vuorovaikutuksen ja verkottumisen edistäminen.
Jatko-opiskeluun tarkoitettu stipendi myönnetään ensisijaisesti jo rakennuskonealan palveluksessa työskenteleville henkilöille.
Stipendin saaja on velvollinen laatimaan opinnoistaan/tutkimuksestaan raportin Rakennuskonepäälliköt ry:n käyttöön sekä väliraportoimaan erikseen sovittavalla tavalla hankeen etenemisestä.

4. Stipendin suuruus
Stipendin suuruudesta hallitus päättää tapauskohtaisesti yhdistyksen hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa.