Rakentamisen työturvallisuus (1.8.2014)

Suurten työmaiden työturvallisuus on parantunut vuosi vuodelta. Tulokset näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012 noin 20%. Rakennustyö painottuu suuriin kohteisiin, arviolta 75-80% tehdään niin sanotuilla "isoilla työmailla".

Suurten yritysten kokemuksista voi päätellä, että aktiivisella vaaratilanne- ja poikkeamatiedon keruulla sekä ennakoivalla tapaturmantorjunnalla voi saavuttaa huomattavan alhaisen työpaikkatapaturmien taajuustason. Toisaalta tilastojen erot suurimpien yritysten osalta kertovat myös, että monissa pienemmissä rakennusyrityksissä tapaturmataajuudet ovat paljon alan keskiarvoa korkeampia.

Rakentamisen ja rakennuskonealan työturvallisuudesta on julkaistu viime vuosina useita ohjeita ja julkaisuja, jotka tulkitsevat ja antavat käytännön esimerkkejä rakennustyömaata ja rakennuskoneita koskevien asetusten sisällöstä ja siten osaltaan kehittävät työturvallisuuskulttuuria ja -tietämystä.

Oheisana on eräitä ohjeita ja julkaisuja, joiden tarkempi sisältö löytyy ao. toimijan kotisivuilta.

Rakennushankkeen työturvallisuus
Kirjassa kerrotaan, miksi työturvallisuussuunnittelua on tehtävä ja miten sitä tehdään. Kirjassa käydään läpi myös pykäläkohtaisin perusteluin kolme rakennustyön kannalta keskeistä säännöstä: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta sekä asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi rakennuttajille, urakoitsijoille ja kaikille rakennustyömaiden vastuuhenkilöille.

www.rakennustietokauppa.fi/rakennushankkeen-tyoturvallisuus/109985/dp

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu
Kirjassa kerrotaan tiiviisti ja havainnollisesti rakennustyömaan eri osapuolten lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat turvallisuustehtävät ja -velvollisuudet. Lyhyen teoreettisen johdannon jälkeen kirjassa esitetään käytännössä, mitä, milloin ja kenen tulee tehdä, jotta rakennustyömaan työturvallisuus täyttää sille lainsäädännössä ja eri osapuolten välisissä sopimuksissa asetetut vaatimukset.

www.rakennusmedia.fi/Shop.aspx

Rakennustyön turvallisuus Raturva
Raturva on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Raturva sisältää työnjohdolle ja työntekijöille suunnattua turvallisuusaineistoa.

www.rakennustietokauppa.fi/rakennustoiden-turvallisuusohjeet.-raturva-2/105628/dp

Ehitustööde ohutusjuhendid Raturva 2
Kirja on vironkielinen painos Rakennustyön turvallisuus Raturva julkaisusta. Suomenkielisen ja vironkielisen kirjan sivut ovat sisällöltään ja jukaisuasultaan identtiset, jolloin kieltä osaamatonkin voi käyttää sitä perehdytyksessä.

www.rakennustietokauppa.fi/ehitustoode-ohutusjuhendid-raturva-2/JUL6309/dp

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus
Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa on esitetty menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla pyritään varmistamaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja - laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. Tämä kirja on tarkoitettu rakennustyömaan koneiden ja laitteiden valintaan osallistuvien ja turvalliseen käyttöön vaikuttavien henkilöiden sekä työntekijöiden perehdytyksestä vastaavien päivittäiseen käyttöön.

www.rakennustietokauppa.fi/rakennuskoneiden-kayttoturvallisuus/108396/dp

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia
Työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkistamista koskeva valtioneuvoston asetus on kattava säädös työpaikalla käytössä olevien työvälineiden hankinnasta, käytöstä, kunnossapidosta, turvallisuudesta ja tarkastamisesta. Sitä sovelletaan kaikissa työturvallisuuslain (738/2002) tarkoittamissa töissä. Tämä julkaisu on laadittu soveltamisen avuksi erityisesti työpaikoille ja työsuojelutarkastajille. Julkaisu on luonteeltaan ohjeellinen.

tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2013/06/TSO_47.pdf

Työsuojeluhallinnon ohjeet
Työsuojeluhallinto on julkaissut ohjeita rakennuskoneiden -laitteiden ja -välineiden tarkastamisesta ja käytöstä, rakennusalan hyvät valvontakäytännöt. Ohjeita on muun muasssa A-tikkaiden ja tikastyöskentelyn, henkilösuojainten käytön, nostoapuvälineiden ja tela-alustaisten nostureiden valvonnasta.

Nämä työsuojelun vastuualueiden rakennusalan koordinaatioryhmän laatimat ohjeet ovat luettavissa sivuilla: 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/rakennustyonturvallisuus